Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош – OGLASI NOVA VAROŠ – BESPLATNI OGLAS – BESPLATNI OGLAS
У складу са чл.51б став 2 и став 6 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Службени гласник РС”, број 32/19), ОГЛАШАВА Ј А В Н И   У В И Д у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ ЈАВНИ УВИД у Нацрт [još…]


Source link

Možda vam se svidi

More From Author

+ There are no comments

Add yours